3PO-advies
drs. A.M. (Sander) Kwakkernaat MeBa
De la Reijweg 9
6861 DK Oosterbeek

M +31 (0)6 22 473 005
E Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
W www.3po-advies.nl
KvK Midden Gelderland
  09178738
Kennisvelden

Procesarchitectuur
Procesarchitectuur is een hulpmiddel om binnen een complex project snel structuur te brengen in de samenloop van deelprocessen (zie onderstaand). De producten binnen dit kennisveld zijn onder andere:

 • Procesanalyse op ieder deelproces, op de verbanden tussen deelprocessen en over de vraag wie voor welke stap of product verantwoordelijk is
 • Projectarchitectuur: opstellen van een Strategische Procedure Planning die leidt tot het gewenste projectresultaat

Bij infrastructuur, bouw, natuur en milieuprojecten gaat het in de regel om vervlechting van:

 • Besluitvormingsprocessen: in projecten komen betrokken partijen stapsgewijs tot overeenstemming over plan, financiën, risicoverdeling en verantwoordelijkheden vaak verwoord in convenanten, proces- of bestuursovereenkomsten
 • Studie- of engineeringprocessen: technisch inhoudelijk onderzoek en ontwerpstappen om te komen tot een plan of werk
 • Procedure- en Vergunningenmanagement: voorbereiding van planbesluiten (RO), tracébesluiten of m.e.r.-procedures, aanvragen en bewaken van uiteenlopende uitvoeringsvergunningen
 • Omgevingsprocessen: communicatie en afstemming met belanghebbenden, omwonenden en bestuursorganen op geëigende momenten in het besluitvormingsproces teneinde draagvlak te verkrijgen en obstructie te voorkomen
 • Aanbestedingsprocedure: het formele proces van uitnodigen tot mededinging van meerdere aannemers voor de uitvoering van een project tot en met gunning van dat werk

Procedure- en Vergunningenmanagement
Procedure- en Vergunningenmanagement staat voor inventariseren, plannen, aanvragen en bewaken van alle noodzakelijke planbesluiten en uitvoeringsvergunningen die nodig zijn om een ruimtelijk project te realiseren. Daarbij gaat het om verschillende stappen en producten:

 • Inventarisatie vergunningen, m.e.r.-plicht, Europese en nationale wetten en regelingen (o.a. Natura 2000)
 • Opstellen van een vergunningenstrategie
 • Opstellen van vergunningaanvragen en verzoeken tot planbesluiten en plegen vooroverleg met bevoegd gezag
 • Vertalen van vergunningvoorschriften in programma's van eisen en bestekken

Planning
Planning is een middel om mijlpalen, doorlooptijden van en afhankelijkheden tussen deelprocessen in tijd zichtbaar te maken. Het geeft inzicht in het kritieke pad, in risico’s op vertraging en maakt speelruimte in tijd helder. Het werk kan bestaan uit:

 • Inventariseren van deelprocessen, fasen, activiteiten en mijlpalen
 • Opstellen van integrale tijdsplanningen
 • Uitvoeren "kritieke pad"-analyses
 • Uitvoeren "what if"- analyses

Omgevingsmanagement
Omgevingsmanagement gaat over het beperken en wegnemen van fysiekruimtelijke en bestuurlijkmaatschappelijke barrières die de realisatie van een project kunnen belemmeren. Het gaat ook over het proactief en gecoördineerd betrekken van belanghebbenden in de omgeving van het project, teneinde gezamenlijk de doelen te bereiken en gemeenschappelijke belangen te borgen. Omgevingsmanagement kent een aantal facetten:

Conditionering: Het inventariseren en regelen van zaken die de start en de uitvoeringswijze van een project kunnen beïnvloeden zoals vergunningen, planologische toetsing, eigendomssituatie, ligging kabels en leidingen, archeologisch-, explosieven- en natuur- en milieuonderzoek.

Strategisch relatiemanagement: Het identificeren van issues, belangen en stakeholders (belanghebbenden, bestuurslagen, gebruikers) rondom een project die het project positief dan wel negatief kunnen beïnvloeden. Het pro-actief en strategisch opbouwen en onderhouden van deze contacten. Zorgen voor afstemming van belangen, intenties en gevoeligheden en het zoveel mogelijk wegnemen van knelpunten, gericht op ‘mutual benefits’.

Gebiedsgerichte samenwerking: Het realiseren van synergie met regiopartners in de verkennende en planvormende fase van een project of programma van projecten. Startpunt is niet het eigen project, maar het project in zijn omgeving en daarbij het gezamenlijk probleembesef. Van daaruit worden gezamenlijke doelen geformuleerd die richting geven aan de realisatie.