3PO-advies
drs. A.M. (Sander) Kwakkernaat MeBa
De la Reijweg 9
6861 DK Oosterbeek

M +31 (0)6 22 473 005
E Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
W www.3po-advies.nl
KvK Midden Gelderland
  09178738
Lopende projecten

Momenteel participeert 3PO-advies in de volgende projecten:

Opdrachtgever : Stuurgroep Nationaal Landschap Groene Hart te Utrecht
Project : Recreatie en Toerisme Groene Hart
Functie : Projectleider
Omschrijving :  
Periode : augustus 2013 - heden
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Opdrachtgever : Provincie Gelderland te Arnhem
Project : 8 Ruimte voor de Rivier projecten in Gelderland: Munnikenland, Cortenoever-Voorsterklei, Millingerwaard, Pannerden, Meinerswijk en 3 Nederrijnprojecten
Functie : Coördinator vergunning- en RO-procedures 
Omschrijving : De 8 RvR projecten moeten leiden tot dijkverleggingen, uiterwaardvergravingen, kadeverlagingen, natuurontwikkeling en aanleg van bruggen en overlaten. De voor deze werken benodigde vergunningen, bestemmingsplannen en MER’s worden via een gecoördineerde Wro-procedure voorbereid. De coördinator is verantwoordelijk voor inhoudelijke, procesmatige en planningstechnisch afstemming tussen de realisator en bevoegde gezagen en voor een zorgvuldig inspraakproces voor de burger 
Periode : juni 2010 - heden
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Afgeronde projecten

Een overzicht van de belangrijkste projecten waarin 3PO-advies heeft geparticipeerd.  

Opdrachtgever  : Provincie Zuid-Holland te Den Haag 
Project : Versnellingskamers Integraal Ruimtelijk Programma Zuidvleugel-Zuid
Functie : Procesleider versnellingskamers
Omschrijving : Provincie Zuid-Holland wil het gebied IJsselmonde en eiland van Dordrecht ontwikkelen tot een duurzame, vitale en aantrekkelijke topregio. Daartoe jaagt het IRP-team een programma van provinciale en externe projecten aan op gebied van economie, bereikbaarheid en leefbaarheid. De provincie wil een sterker stempel drukken op het gebied, maar daarvoor vindt zij het eerst nodig de interne afdelingen beter te laten samenwerken. De combinatie 3PO-advies – NC Advies is gevraagd d.m.v. versnellingskamers deze samenwerking een impuls te geven en het IRP-team te adviseren effectiever hun doelen te bereiken in het gebied Zuidvleugel-Zuid.
Periode : mei 2013 – augustus 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Opdrachtgever   Programmabureau Groene Hart te Utrecht
Project   Waterrecreatie Groene Hart. “Waterrecreatie brengt vaart in het Groene Hart"
Functie   Projectleider
Omschrijving   Waterrecreatie moet in het Groene Hart een economische factor van belang worden en bijdragen aan een sterker woonklimaat in de Randstad. Opdracht betreft het opzetten van een door private en publieke partijen gedragen uitvoeringsprogramma van waterrecreatieprojecten en het aanjagen van de realisatie van deze projecten door ondersteuning bij projectmanagement, draagvlakvorming, financiering, subsidieverwerving, vergunningen en promotie. Voornaamste instrument van aanjagen is de Versnellingskamer, waarmee successen worden bereikt in lang slepende projecten.
Periode   november 2011 - augustus 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Opdrachtgever  : Provincie Zuid-Holland te Den Haag
Project  : Publiek-privaat Impulsprogramma Recreatie en Vrijetijd 
Functie  Procesleider versnellingskamers 
Omschrijving De provincie Zuid-Holland wil als gebiedsregisseur de markt, overheden en maatschappelijke partners helpen de leefbaarheid en het economisch rendement van waterrijke stedelijke uitloopgebieden te versterken. Dit doet ze door een impuls te geven aan projecten die bijdragen aan een netwerk van recreatieve vaarwegen vanuit de steden. Een middel dat daarbij wordt toegepast is de versnellingskamer. De opdracht bestaat uit het organiseren van 3 versnellingskamers voor: een te verhogen brug over De Zijde in gemeente Westland; de ontsluiting van Zoetermeer via een sluis in de Zoetermeerse Plas; het opzetten van een sloepenronde met landvoorzieningen tussen de Hollandsche IJssel en de Oude Rijn bij Bodegraven-Reeuwijk en Gouda. 
Periode  april 2012 – juli 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Opdrachtgever : Gemeente Alblasserdam
Project : Toeristisch Knooppunt Haven Zuid
Functie : Projectleider Toerisme
Omschrijving : Het voormalige scheepsbouwterrein Haven Zuid in Alblasserdam wordt geherstructureerd tot een aantrekkelijk werk-, woon- en verblijfsgebied met centraal een recreatief transferium. Projectleider Toerisme heeft opdracht in een toeristisch knooppunt voor de regio te maken en toeristenstromen via Haven Zuid op gang brengen naar de molens van Kinderdijk, het Groene Hart, het oude centrum van Dordrecht, de Biesbosch en het centrum van Rotterdam.
Periode : juli 2010 - december 2011
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Opdrachtgever : Programmabureau Groene Hart te Utrecht
Project : Hollandse Meren. Waterrecreatie Hart van de Randstad
Functie : Kwartiermaker
Omschrijving : Opstellen van een Plan van Aanpak met kostenraming voor het uitwerken van de visie “Hollandse Meren Waterrecreatie Hart van de Randstad” tot een uitvoeringsprogramma en het aanjagen van dit programma naar realisatie.
Periode : februari 2011 - augustus 2011
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Opdrachtgever : Ministerie van LNV, Directie Regionale Zaken West te Utrecht
Project : Recreatief Routenetwerk G4P3
Functie : Programmamanager
Omschrijving : De recreatieve bereikbaarheid van het groen en het blauw rondom Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht moet beter door fysieke barrières en belevingsknelpunten op te heffen. Hiervoor is een Uitvoeringsagenda RRN opgesteld van ca. 150 fiets- en wandelverbindingen. De Programmamanager helpt de steden bij de realisatie van deze verbindingen met een unieke en uniforme aanpak waarmee geldstromen worden aangeboord, projecten worden verankerd in gebiedsontwikkelingen en waarmee draagvlak ontstaat bij alle betrokken bestuurslagen
Periode : januari 2010 - januari 2011
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Opdrachtgever : Stichting Groene Hart te Woerden
Project : Uitvoeringsagenda Oude Hollandse Waterlinie
Functie : Programmamanager
Omschrijving : De Stichting streeft ernaar de bekendheid, zichtbaarheid en beleefbaarheid van infrastructuur en gebouwen van de Oude Hollandse Waterlinie in het Groene Hart te vergroten. De Programmamanager moet een Uitvoeringsprogramma van concrete uitvoerbare projecten opzetten en die vervolgens realiseren, door ambtelijk en bestuurlijk draagvlak te vinden bij relevante bestuurslagen, financiering te zoeken en procedurele barrières te slechten. Het gaat om realisatie van wandel- en fietsroutes, inrichten van attractiepunten met informatievoorziening over de OHWL.
Periode : januari 2010 - oktober 2010
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Opdrachtgever : Programmabureau Groene Hart te Utrecht
Project : Recreatief Routenetwerk Groene Hart
Functie : Programmamanager
Omschrijving : Opzetten van een programma van circa 145 recreatieve route- en verbindingsprojecten in het Groene Hart. Aanjagen van de realisatie van de agenda door initiatiefnemers te helpen bij bestuurlijke en ambtelijke draagvlak, projectmanagement, vergunningen en subsidies.
Periode : juni 2008 - maart 2010
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Opdrachtgever: : Waterschap Groot Salland te Zwolle
Project : Ruimte voor de Rivier projecten Westeholte en Scheller- en Oldeneler Buitenwaarden
Functie : Omgevingsmanager
Omschrijving : Als kwartiermaker opzetten van het omgevingsmanagement in de fase van voorbereiding realisatie van dijkverlegging Westenholte en uiterwaardvergraving Schelle.
Periode : april - november 2009
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Opdrachtgever  : Waterschap Hollandse Delta te Dordrecht 
Project : Versterking Kust van Voorne
Functie : Vergunningcoördinator
Omschrijving : Herzien vergunningaanvragen voor Kustversterking Voorne in verband met wijziging uitvoeringsplan kustsuppletie (Flora- en Faunawetontheffing, Natuurbeschermingswetvergunning, Wbr-vergunning, Artikel 19 vrijstelling, aanlegvergunning en Keurvergunning).
Periode : februari 2008 - december 2008
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Opdrachtgever: : Provincie Utrecht te Utrecht
Project : Stadland Fietsverbindingen
Functie : Kwartiermaker
Omschrijving : Opzetten van een project gericht op slechten van barrières in verbinding tussen stad met platteland met de fiets, uitwerken van een gedragen aanpak, opzetten projectorganisatie en regelen financiering,
Periode : maart - juni 2008
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Opdrachtgever: : Provincie Overijssel te Zwolle
Project : Integrale Gebiedsontwikkeling IJsseldelta-Zuid
Functie : Senior procedureadviseur
Omschrijving : Voorbereiding van Aanbestedingsleidraad en Raamovereenkomst voor de aanbesteding van een Aanbestedingsteam voor aanbesteding van een alliantiepartner ter uitvoering van project IJsseldelta-Zuid bij Kampen. Opdrachtgever is provincie Overijssel in samenwerking met Ministeries van VROM, LNV en VenW, provincie Flevoland, Waterschap Groot Salland, Staatsbosbeheer en de gemeenten Kampen, Dronten en Oldenbroek.
Periode : januari 2008 - maart 2008
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Opdrachtgever : Rijkswaterstaat Zuid-Holland te Rotterdam en Directie Projecten van Rijkswaterstaat te Utrecht
Project : KOSMOS Zuid-Holland Zuid Zeeland en KOSMOS Noord/RW16
Functie : Omgevingsmanager
Omschrijving : Regelen van omgevingszaken bij het project achterstallig onderhoud van kunstwerken via een Design&Construct contract onder Systeemgerichte Contract Beheersing. Taakvelden hierbij zijn conditionering , communicatie en verkeersmanagement. Leveren bijdragen aan Vraagspecificaties van de Design&Construct contract.
Periode : januari tot eind 2007
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Opdrachtgever : Gemeente Rotterdam, Dienst Stedenbouw en Volkshuisvesting (dS+V) te Rotterdam
Project : Tweede Maasvlakte
Functie : Senior adviseur
Omschrijving : Omschrijving Opstellen van een strategische procedureplanning van alle vergunningen en procedures die de dS+V moest aansturen en bewaken voor de teneinde tot uitvoering van de Tweede Maasvlakte te kunnen komen.
Periode : medio 2006
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Opdrachtgever : Waterschap Hollandse Delta te Dordrecht
Project : Versterking Kust Voorne
Functie : Adviseur vergunningen, procedures en planning
Omschrijving : Opzetten procesarchitectuur en planning, uitwerking procedure Wet op de waterkering, inventarisatie vergunningen, planologische toets, aanvragen alle vergunningen (Natuurbeschermingswet, Flora- en Faunawet, Wet beheer rijkswaterstaatswerken, Keur Waterschap Hollandse Delta, Ontgrondingenwet, Wro (artikel 19 vrijstelling en aanlegvergunningen). Leveren bijdragen aan Startnotitie, MER, en Ontwerp Kustversterkingsplan.
Periode : medio 2005 tot eind 2007
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Opdrachtgever : Provincie Zuid-Holland te Den Haag
Project : Tweede Maasvlakte
Functie : Senior adviseur
Omschrijving : Opstellen van een strategische procedureplanning van alle vergunningen en procedures waarbij de provincie een rol heeft voor de uitvoering van de Tweede Maasvlakte en zijn natuurcompensatieprojecten.
Periode : medio 2007
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Opdrachtgever : Provincie Zuid-Holland en Gemeente Rotterdam
Project : 750 natuur in kader van Project Mainportontwikkeling Rotterdam
Functie : Senior adviseur
Omschrijving : Opstellen van een strategische procedureplanning van alle vergunningen en procedures waarbij Provincie Zuid-Holland en gemeente Rotterdam een rol heeft voor de realisatie van het project 750ha Natuur (Landschapspark Buytenland in Midden IJsselmonde en Vlinderstrik/Schiezone ten Noorden van Rotterdam).
Periode : medio 2007
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Opdrachtgever : Rijkswaterstaat Zuid-Holland, Projectbureau Delflandse Kust te Leidschendam
Project : Duincompensatie Delflandse Kust
Functie : Projectleider conditionering
Omschrijving : In planfase van project Duincompensatie Delflandse Kust uitvoeren van procedure- en vergunningen inventarisatie, m.e.r.-toets, Nbw-toets, K&L inventarisatie; inventarisatie van aanwezige belangen en stakeholders. Aanvragen van alle vergunningen (Natuurbeschermingswet, Flora- en Faunawet, Wet Droogmakerijen en Indijkingen, Wet beheer rijkswaterstaatswerken, Keur Waterschap Hollandse Delta, Ontgrondingenwet, Wro (artikel 19 vrijstellingen). Plannings- en procedurele afstemming met project Kustversterking delflandse Kust en Tweede Maasvlakte.
Periode : november 2005 tot december 2006
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Opdrachtgever : Rijkswaterstaat Zuid-Holland te Rotterdam
Project : Beheer en onderhoud droog 2005 – 2007 en Reconstructie N59
Functie : Projectleider conditionering
Omschrijving : Bij een aantal wegonderhoudsprojecten (regulier onderhoud en reconstructie) regelen van planologische toetsing, grondeigendomzaken, kabels&leidingen, vergunningen, archeologisch onderzoek, natuurtoets, verkennend bodemonderzoek, akoestisch onderzoek. luchtonderzoek, inventarisatie explosieven. Leveren bijdragen aan vraagspecificaties van de Design&Construct contract.
Periode : november 2005 tot december 2006
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------